Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Camper-examen.nl – 2022 

1.1 Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.2 Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden ten titel van ‘Algemene Voorwaarden – Camper-examen.nl – 2022.’; 

1.3 Camper-examen.nl: Camper-examen.nl is een handelsnaam van moederbedrijf College Voor Beroepschauffeurs.B.V., hierna te noemen “College Voor Beroepschauffeurs”. 

1.4 College Voor Beroepschauffeurs: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid College Voor Beroepschauffeurs B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3526KS) Utrecht aan de Europalaan 100 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 61560421 met meerdere bijlesformules en handelsnamen als gelieerde labels. 

Bijlesformules van College Voor Beroepschauffeurs zijn: College Voor Beroepschauffeurs, Online-Bijles.com en Camper-examen.nl. Voorts zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing als College Voor Beroepschauffeurs overeenkomstige diensten voor een derde partij verzorgt zoals voor Vlakbijles.nl en Bijles.eu, onder de noemer: “College Voor Beroepschauffeurs”. 

1.5 Contractant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie College Voor Beroepschauffeurs een Overeenkomst sluit met betrekking tot de Diensten die College Voor Beroepschauffeurs aanbiedt. 

1.6 Diensten: Individuele of groepsgewijze huiswerkbegeleiding, bijles, examentraining of andere vormen van onderwijsbegeleiding die wordt verzorgd, georganiseerd of waarin wordt bemiddeld (bijles aan huis, Online of op een externe locatie zoals een school of bibliotheek) door College Voor Beroepschauffeurs. Voor scholen en/of samenwerkingsverbanden biedt College Voor Beroepschauffeurs de mogelijkheid voor leraren/docenten voor de klas, surveillanten en toezichthouders te plaatsen en op die manier leerlingen te helpen met mogelijkheid tot klassen over te nemen, dit in de breedste zin van het woord. 

1.7 Leerling: Iedere natuurlijke persoon die op grond van een Overeenkomst gebruik maakt van de Diensten van College Voor Beroepschauffeurs (n.b. Leerling en Contractant kunnen dezelfde persoon zijn, dit komt echter weinig voor). 

1.8 Begeleider: De natuurlijke persoon die, in opdracht van College Voor Beroepschauffeurs, de Diensten uitvoert die College Voor Beroepschauffeurs aanbiedt. Naast begeleider zijn docent, bijlesdocent en (bijles)coach, pabo-docent en invalkracht veelgebruikte termen. 

1.9 School: Iedere school en/of samenwerking (basis- en middelbare school, BSO, VSO, SO, KDV) die op grond van een Overeenkomst gebruik maakt van de Diensten van College Voor Beroepschauffeurs. Een School is een Contractant. 

1.10 Overeenkomst: Iedere Overeenkomst tussen College Voor Beroepschauffeurs en een Contractant met betrekking tot de levering van Diensten door College Voor Beroepschauffeurs, al dan niet ten behoeve van een Leerling of School. 

Overeenkomst op afstand: Een Overeenkomst die tot stand is gekomen door middel van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g BW, zoals elektronische communicatie (e-mail, telefoon, sms of WhatsApp). 

1.11 Les: Onder Les(sen) zijn de volgende diensten van toepassing als: (online) Bijles, Huiswerk- en/of studiebegeleiding, Examentraining. Voor scholen en samenwerkingspartners kunnen Lessen ook 

bestaan uit: Leraar en/of Docent voor de klas, Individuele Bijles aan leerlingen, Bijles in groepjes van maximaal 5 leerlingen, Surveillanten en Toezichthouders op school. 

Algemeen 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) iedere aanbieding, (ii) elke offerte en (iii) iedere Overeenkomst met betrekking tot de Diensten die College Voor Beroepschauffeurs B.V. verzorgt onder ieder van haar merknamen, te weten: College Voor Beroepschauffeurs, Online-Bijles.com en Camper-examen.nl. Voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing als College Voor Beroepschauffeurs overeenkomstige diensten voor een derde partij verzorgt zoals voor Vlakbijles.nl en Bijles.eu. Dit alles voor zover daarvan niet is afgeweken Overeenkomstig artikel 2.4. 

2.2. Onder schriftelijk wordt in de algemene voorwaarden mede verstaan elektronische communicatie per e-mail, sms en WhatsApp. 

2.3. Leerling en/of Contractant accepteren bij inschrijving voor een van de Diensten van College Voor Beroepschauffeurs deze algemene voorwaarden. Indien de Contractant en Leerling niet dezelfde persoon zijn verplicht de Contractant zich ertoe de Leerling bekend te maken met deze algemene voorwaarden en toe te zien op de naleving ervan. 

2.4. Afwijken van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen College Voor Beroepschauffeurs en de Contractant is overeengekomen. 

2.5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen College Voor Beroepschauffeurs en de Contractant in overleg treden teneinde het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen voor een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling. 

2.6. In de gevallen waarin de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, geldt dat die situatie voor zoveel als mogelijk beoordeeld dient te worden in lijn met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt en/of ter hand gesteld aan de Contractant, en maken onderdeel uit van de algemene informatievoorziening van College Voor Beroepschauffeurs. Op verzoek van Contractant of Leerling zal College Voor Beroepschauffeurs een kopie van de Algemene Voorwaarden per e-mail toezenden. 

Totstandkoming van de Overeenkomst 

3.1 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer College Voor Beroepschauffeurs de inschrijving van de Leerling of School schriftelijk aanvaardt, en de definitieve inschrijving van de Leerling of School schriftelijk heeft bevestigd aan Contractant, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. 

Overeenkomst op Afstand 

4.1. Contractant heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. 

4.2. Er bestaat geen recht op ontbinding Overeenkomstig artikel 4.1 als de Diensten zijn aangevangen voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

Uitvoering van de Overeenkomst 

5.1. College Voor Beroepschauffeurs zal de Overeenkomst naar beste inzicht en deskundigheid uitvoeren. 

5.2. College Voor Beroepschauffeurs heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

5.3. De Contractant verplicht zich tot het verstrekken van de juiste contactgegevens aan College Voor Beroepschauffeurs ten bate van facturatie en contact. De Contractant geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door aan College Voor Beroepschauffeurs. 

5.4. Persoonsgegevens worden door College Voor Beroepschauffeurs zorgvuldig bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van College Voor Beroepschauffeurs. De persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt door College Voor Beroepschauffeurs en aan haar gelieerde vennootschappen voor onderwijsinhoudelijke communicatie met Contractant en/of Leerling, waaronder in ieder geval begrepen, het verstrekken van informatie over afgenomen Diensten en het verzenden van nieuwsbrieven van College Voor Beroepschauffeurs. College Voor Beroepschauffeurs neemt hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Indien Contractant en/of Leerling toestemming heeft gegeven, is het College Voor Beroepschauffeurs toegestaan de onderwijsgegevens van Leerling van zijn/haar onderwijsinstellingen in te zien. Leerling verstrekt College Voor Beroepschauffeurs hiertoe de benodigde gegevens. Contractant en Leerling hebben recht op inzage van de over hen opgenomen gegevens en het (laten) doorvoeren van eventuele correctie daarvan. 

5.5. Indien Leerling dit expliciet wenst, is de door Leerling in vertrouwen aan College Voor Beroepschauffeurs (of een van haar medewerkers) ter beschikking gestelde informatie niet toegankelijk voor Contractant, ouders en/of verzorgers van Leerling, tenzij College Voor Beroepschauffeurs dit in strijd acht met (i) het belang, (ii) de fysieke integriteit, en/of (iii) de psychologische integriteit van Leerling, klasgenoten van Leerling of andere betrokkenen, welke openbaarmaking van de ter beschikking gestelde informatie rechtvaardigt. Dit staat uitsluitend ter beoordeling van College Voor Beroepschauffeurs. 

5.6. Voor de begeleiding van Leerling en het voeren en verwerken van de Leerling-administratie, is College Voor Beroepschauffeurs volledig afhankelijk van de medewerking van Leerling. Als Leerling niet meewerkt of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is College Voor Beroepschauffeurs hiervoor, en voor het dientengevolge eventueel niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk. 

5.7. College Voor Beroepschauffeurs biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding. 

5.8. De Leerling is gehouden tot naleving van de gedragscode van College Voor Beroepschauffeurs. Bij niet- naleving van de gedragscode is College Voor Beroepschauffeurs bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door College Voor Beroepschauffeurs aangeboden Diensten, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van het betaalde tarief. 

5.9. Het is Leerling verboden op de locatie waar de Dienst wordt afgenomen (i) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of (ii) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn, en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens andere Leerlingen dan wel Begeleiders. Bij overtreding van (één van) deze verboden is College Voor Beroepschauffeurs bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door College Voor Beroepschauffeurs aangeboden Dienst en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat College Voor Beroepschauffeurs gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief. 

5.10. Leerling is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van College Voor Beroepschauffeurs. 

Tarieven 

6.1. Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op College Voor Beroepschauffeurs.nl 

vermelde prijzen voor de diverse door College Voor Beroepschauffeurs aangeboden Diensten. Tarieven zijn ook zichtbaar in emails die tijdens de communicatie worden meegestuurd en kunnen ook telefonisch worden besproken bij de intake. Tarieven van andere bijlesformules zijn te vinden op de hoofdwebsites van de betreffende bijlesformules van College Voor Beroepschauffeurs. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd. De tarieven worden per schooljaar vastgesteld. 

6.2 Tarieven voor Scholen worden vastgesteld per school en/of samenwerkingsverband en dit zal apart contractueel worden vastgesteld. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd. 

Betalingsvoorwaarden 

7.1. Voor door College Voor Beroepschauffeurs aangeboden Diensten gelden de in dit artikel beschreven betalingswijzen. De betalingswijze is afhankelijk van de Dienst waarop de Overeenkomst betrekking heeft. College Voor Beroepschauffeurs kan de betalingswijze op ieder gewenst moment wijzigen. Deze wijzigingen worden gecommuniceerd via e-mail en via de website voor de desbetreffende Dienst. In het geval dat de betalingswijze na de inschrijving maar vóór de betaling wordt gewijzigd, wordt dit vermeld in de definitieve bevestigingsbrief. 

7.2. De Diensten van College Voor Beroepschauffeurs worden per 2 weken gefactureerd. Voor Scholen geldt dat dit 1 keer per maand gebeurd. Het factuurbedrag wordt kosteloos middels automatisch incasso geïncasseerd. Als u geen gebruik wilt maken van automatisch incasso brengt College Voor Beroepschauffeurs € 2,50 in rekening per factuur. Die factuur dient te worden voldaan middels een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum. 

7.3 Wanneer Contractant ervoor kiest om de automatische incasso te storneren of er is onvoldoende saldo beschikbaar waardoor de automatische incasso niet afgeschreven kan worden zal er €10,- euro in rekening worden gebracht. Heeft de Contractant in de tussentijd zelfstandig het volledige factuurbedrag voldaan zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht. 

7.4. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan College Voor Beroepschauffeurs kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

Niet-tijdige betaling 

8.1. Indien de Contractant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden daarvan, stuurt College Voor Beroepschauffeurs de Contractant een betalingsherinnering waarin zij de Contractant de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 

8.2. Indien de Contractant het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is College Voor Beroepschauffeurs gerechtigd de betreffende Diensten op te schorten totdat College Voor Beroepschauffeurs het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

8.3. De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ten bedrage van €10,- euro zullen de Contractant in rekening worden gebracht in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

8.4. Indien College Voor Beroepschauffeurs overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van Contractant. 

Diensten 

9.1. Inschrijving voor de door College Voor Beroepschauffeurs aangeboden Diensten is mogelijk (i) via de website van College Voor Beroepschauffeurs (College Voor Beroepschauffeurs.nl), (ii) telefonisch (iii) chat, (iiii) email of (iiiii) via een School en/of samenwerking. 

9.2. College Voor Beroepschauffeurs kan na inschrijving een telefonisch intake-gesprek houden met Leerling/Ouder alvorens Leerling te plaatsen voor de Les. Contractant kan er ook voor kiezen om direct een Begeleider kiezen en zonder telefonisch intake-gesprek de eerste Les te beginnen. Voor het telefonisch intake gesprek wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht. U kunt tijdens het telefonisch intake-gesprek op dat moment nog beslissen om tóch geen Les af te nemen. Als College Voor Beroepschauffeurs de eerste afspraak met coach en leerling heeft gemaakt worden er wél eenmalig administratiekosten van € 35,- in rekening gebracht. 

9.3. De diensten van College Voor Beroepschauffeurs worden onder andere aangeboden in de vorm van pakketten van 16, 24 of 40 uren (online) bijles, huiswerkbegeleiding en eindexamentrainingen. Voor andere bijlesformules van College Voor Beroepschauffeurs kunnen andere pakketvormen aanwezig zijn. Een pakket is één kalenderjaar geldig, hoeft niet in één aaneengesloten periode te worden afgenomen, maar wordt wel in één keer betaald. 

Wanneer de klant wenst om het afgenomen pakket te annuleren of tussentijds op te zeggen, zal er geen restitutie plaats vinden. Het pakket blijft één kalenderjaar geldig, kan worden gebruikt voor diverse diensten van College Voor Beroepschauffeurs (waaronder Online Bijles) en kan gebruikt worden door alle gezinsleden. 

9.4. Pakketten kunnen tot 3 Lessen na de start van de Lessen de losse Lessen omzetten naar een Pakket naar keuze. 

9.5. Een verzoek tot verplaatsen van één of meer Lessen, kan worden gedaan tijdens een eerdere Les, en kan alleen worden ingewilligd indien de Begeleider op een nieuwe datum beschikbaar is. 

9.6. Als een Les, minder dan 48 uur van tevoren, door Leerling wordt afgezegd, anders dan door overmacht, dan is de Contractant de kosten voor de Les verschuldigd. Als een Les afgezegd wordt vanwege verhindering van de Begeleider, dan wordt de Les niet in rekening gebracht, en zal College Voor Beroepschauffeurs zich inspannen op kortst mogelijke termijn een vervangende Begeleider te vinden. 

9.7. Het kan voorkomen dat tijdens officiële feestdagen er geen Lessen kunnen plaatsen. College Voor Beroepschauffeurs en de Begeleider zullen zich inspannen om hierom heen te plannen. 

9.8. College Voor Beroepschauffeurs stelt zich nadrukkelijk op het standpunt dat een Les thuis, onder toezicht van een ouder/verzorger dient plaats te vinden. Mocht Contractant naar eigen bevinding anders handelen dan draagt Contractant hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. 

9.9. Contractant aanvaardt bij verstrekking van de opdracht de volledige verantwoordelijkheid voor het noodzakelijke toezicht op de Les in eigen huis, en houdt toezicht op de behoorlijke invulling van een professionele werkrelatie tussen Leerling en Begeleider. 

9.10. College Voor Beroepschauffeurs is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het handelen van een Begeleider tijdens Les aan huis, waaronder, doch niet uitsluitend, breuk en diefstal. 

9.11 De Diensten voor Scholen vinden op de betreffende School plaats. In samenspraak met de School kan er gekozen worden voor dat voor haar Leerlingen ook bijles aan huis of Online bijles geleverd kan worden. 

9.12 Voordat er Diensten voor de School geleverd kunnen worden dient er een onderliggend contract te zijn getekend waar de Voorwaarden van de samenwerking in verwerkt zijn. 

Klachtenprocedure 

10.1. Klachten over de verleende Diensten dienen door Contractant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail (info@College Voor Beroepschauffeurs.nl o.v.v. klacht) te worden gemeld aan College Voor Beroepschauffeurs. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen. 

10.2. Indien een klacht naar het oordeel van College Voor Beroepschauffeurs gegrond is, dan zal College Voor Beroepschauffeurs de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. 

10.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten niet meer mogelijk blijkt, dan zal College Voor Beroepschauffeurs slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door Contractant betaalde bedrag waarvoor geen Diensten meer geleverd kunnen worden. 

Aansprakelijkheid 

11.1. Contractant is tegenover College Voor Beroepschauffeurs aansprakelijk voor alle schade die College Voor Beroepschauffeurs lijdt door toedoen van Contractant of Leerling. De Contractant vrijwaart College Voor Beroepschauffeurs tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Diensten schade lijden en welke aan Contractant of Leerling toerekenbaar is. 

11.2. Indien College Voor Beroepschauffeurs aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 11 is geregeld. De beperkingen uit dit artikel 11 gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van College Voor Beroepschauffeurs en/of van (een van) haar medewerkers. 

11.3. Medewerkers van College Voor Beroepschauffeurs zijn niet gerechtigd tot het doen van uitspraken aangaande de aansprakelijkheid van College Voor Beroepschauffeurs. 

11.4. College Voor Beroepschauffeurs selecteert haar medewerkers met zorg, maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. College Voor Beroepschauffeurs aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde Diensten. 

11.5. Leerling en Contractant zijn verplicht deugdelijk verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheids-, reis- en/of annuleringsverzekering). College Voor Beroepschauffeurs is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt. 

11.6. College Voor Beroepschauffeurs is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens een afgenomen Dienst thuis of op een externe locatie. 

11.7. College Voor Beroepschauffeurs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat College Voor Beroepschauffeurs is uitgegaan van door Contractant en/of Leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. 

11.8. De aansprakelijkheid van College Voor Beroepschauffeurs voor derving van genot, gevolgschade, gemiste besparingen en andere indirecte schade is beperkt tot EUR 500,- , zegge: vijfhonderd euro. 

11.9. De aansprakelijkheid van College Voor Beroepschauffeurs, daaronder begrepen aansprakelijkheid voor letsel- en overlijdensschade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor College Voor Beroepschauffeurs is verzekerd, en in ieder geval tot maximaal EUR 5.000,-, zegge: vijfduizend euro. 

11.10. In geval van aansprakelijkheid van College Voor Beroepschauffeurs, zijn Contractant en Leerling gehouden tot overdracht aan College Voor Beroepschauffeurs van alle verhaalsrechten en aanspraken die Contractant en/of Leerling op derden hebben ter zake van de schade. 

Overmacht 

12.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht. 

12.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop College Voor Beroepschauffeurs geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor College Voor Beroepschauffeurs niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van College Voor Beroepschauffeurs, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen. 

12.3. In geval van overmacht zal College Voor Beroepschauffeurs zich inspannen om een passend alternatief (bijvoorbeeld Online Bijles of andere soortgelijke diensten) te bieden voor de Dienst op een ander tijdstip. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan kan Contractant de Overeenkomst kosteloos opzeggen waarna College Voor Beroepschauffeurs een eventueel betaald bedrag uiterlijk een maand na de definitieve opzegging door Contractant terugstort op een door Contractant aan te duiden bank- of girorekening. 

12.4. In geval van uitval door ziekte, of door een andere vorm van overmacht van een door College Voor Beroepschauffeurs ingeschakelde Begeleider of andere persoon welke rechtstreeks bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, verplicht College Voor Beroepschauffeurs zich ertoe zich maximaal in te spannen om Leerling (met voorrang) in te delen bij een andere door College Voor Beroepschauffeurs aangeboden Dienst. 

Intellectueel eigendom en auteursrechten 

13.1. College Voor Beroepschauffeurs behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 

13.2. Het is Leerling noch Contractant toegestaan de door College Voor Beroepschauffeurs verstrekte materialen, zoals opgavenbundels, toetsen, en hand-outs, alsmede door Leerling gemaakte aantekeningen tijdens de door College Voor Beroepschauffeurs aangeboden Dienst, zonder voorafgaande toestemming van College Voor Beroepschauffeurs te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en/of ter kennis van derden te brengen. 

13.3. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door College Voor Beroepschauffeurs voor het verrichten van de Diensten, zijn en blijven eigendom van College Voor Beroepschauffeurs, ook indien deze bij het verrichten van de Diensten aan Leerling en/of Contractant beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van College Voor Beroepschauffeurs. 

Geschillen 

14.1 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Toepasselijk recht 

15.1 Overeenkomsten tussen Contractant en College Voor Beroepschauffeurs vallen onder de Nederlandse wet. Op Overeenkomsten tot levering van artikelen van College Voor Beroepschauffeurs en het tot stand komen daarvan tussen Contractant en College Voor Beroepschauffeurs is Nederlands recht van toepassing. Terzake van geschillen die voortkomen of samenhangen met Overeenkomsten tussen Contractant en College Voor Beroepschauffeurs is de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, Nederland, bevoegd. 

Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden 

16.1. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam  en staan op de website van College Voor Beroepschauffeurs. 

16.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door College Voor Beroepschauffeurs worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt. 

16.3. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website van College Voor Beroepschauffeurs.